🔸نمایی از غرفه‌ی شرکت ایران پاش در اولین نمایشگاه بین‌المللی جامع دریایی ایران واقع در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران. ۴ -۷ بهمن ماه ۱۳۹۶