بازدید آقای اکرمی رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان تهران از غرفه ی مرکز علمی کاربردی ایرانپاش.