بازدید مدیر عامل شرکت پنبه ریز از غرفه شرکت ایران پاش