🔸حضور جناب آقای نعمت زاده مشاور محترم نفت در غرفه ی ایران پاش_ اولین نمایشگاه بین المللی جامع دریایی ایران واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران.