حضور سردار کریمی در غرفه‌ی مرکز علمی کاربردی ایران پاش