حضور دکتر امید رئیس دانشگاه علمی کاربردی ایران در غرفه مرکز علمی کاربردی ایران پاش.