غرفه شرکت ایران پاش، جناب آقای دکتر صالحی رئیس شیلات ایران