مهمان بزرگوار غرفه ایران پاش “جناب آقای سردار حبیبی”