🔸نشست صمیمانه سفیر محترم ویتنام و جناب آقای دکتر میرزاده در اولین نمایشگاه بین المللی جامع دریایی ایران واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران.