آغاز نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی قشم و حضور پررنگ بازدید کنندگان و میهمانان خارجی.