• ارومیه کیلومتر ۵ جاده فرودگاه، شرکت ایران‌پاش

سرویس بهداشتی

تجهیزات شهری متفرقه

سرویس بهداشتی

پانل آگهی

تجهیزات شهری متفرقه

پانل آگهی

خوشه انگور

تجهیزات شهری متفرقه

خوشه انگور