• ارومیه کیلومتر ۵ جاده فرودگاه، شرکت ایران‌پاش

سرویس بهداشتی

تجهیزات شهری متفرقه

سرویس بهداشتی

پانل آگهی

تجهیزات شهری متفرقه

پانل آگهی

حبه انگور

تجهیزات شهری متفرقه

حبه انگور

خوشه انگور

تجهیزات شهری متفرقه

خوشه انگور