• ارومیه کیلومتر ۵ جاده فرودگاه، شرکت ایران‌پاش

صندوق 100 ليتري دو جداره

صندوق های پرورش ماهی

صندوق 100 ليتري دو جداره

صندوق 300 ليتري دو جداره

صندوق های پرورش ماهی

صندوق 300 ليتري دو جداره

صندوق 500 ليتري دو جداره

صندوق های پرورش ماهی

صندوق 500 ليتري دو جداره

صندوق 1000 ليتري دو جداره

صندوق های پرورش ماهی

صندوق 1000 ليتري دو جداره

صندوق 2000 ليتري دو جداره

صندوق های پرورش ماهی

صندوق 2000 ليتري دو جداره

صندوق 6300 لیتری فوم دار با موج شکن

صندوق های پرورش ماهی

صندوق 6300 لیتری فوم دار با موج شکن