• ارومیه کیلومتر ۵ جاده فرودگاه، شرکت ایران‌پاش

مخزن 50 لیتری زیر شاسی

مخازن زیر شاسی

مخزن 50 لیتری زیر شاسی

مخزن 100 لیتر زیر شاسی

مخازن زیر شاسی

مخزن 100 لیتر زیر شاسی

مخزن 200 لیتری زیر شاسی

مخازن زیر شاسی

مخزن 200 لیتری زیر شاسی