• ارومیه کیلومتر ۵ جاده فرودگاه، شرکت ایران‌پاش

مخزن 100 لیتر زیر شاسی

مخازن زیر شاسی

مخزن 100 لیتر زیر شاسی

مخزن 200 لیتری زیر شاسی

مخازن زیر شاسی

مخزن 200 لیتری زیر شاسی